Jak se rodí dynastie

 
Rodný dům bratří Etrichů zcela vpravo

Nepřehlédnutelná budova č. 74 na náměstí ve Svobodě nad Úpou je dnes sídlem Městského úřadu. V minulosti hostila ve svých zdech i c.k. poštu, po­licejní stanici a městskou spořitelnu. Svůj rodný dům včetně čtyř parcel da­rovali svobodské obci již v roce 1895 je­jí zámožní rodáci bratři Etrichové. Zároveň založili nadaci na čtyři místa v obecním chudobinci po 500 koru­nách, hrazených z úrokových výnosů. Kdo byli tito podnikatelé, kteří v pio­nýrských dobách industriálního vývoje budovali své závody v mnoha městech širokého Podkrkonoší?

Předkové rozvětveného rodu Etrichů přišli do Krkonoš nejspíš z Německa. Ve Svobodě n. Ú. jsou nositelé jména uváděni již v polovině 17. století. Jiné rodinné prameny odvozují původ od švédského důstojníka, který se ve Svobodě usadil v době sedmileté války. Ať tak či tak, základy rodového jmění položil Josef Etrich (1803-1878), který ve své rodné Svobodě provozoval pe­kařské řemeslo. Z obchodu s obilím a moukou získal potřebné prostředky a v roce 1839 zakoupil tzv. Prostřední mlýn v Trutnově. Již z mládí znal z do­mova výrobu plátna, a tak povzbuzen úspěchy prosperujících přádelen trut­novských podnikatelů Haase, Faltise, Walzela a jiných začal rovněž uvažovat o  podnikání ve Inářství. Spojil finance se svým švagrem Františkem Klugem, manželem své sestry Johanky, který v té době vedl v Heřmanových Sejfech (Rudníku) obchod a faktorství v rodin­ném podniku, založeném jeho otcem J. A. Klugem v roce 1797. Spolu zakoupi­li v Horním Starém Městě v roce 1850 mlýn s pozemky a vodním právem a za­ložili firmu Kluge a Etrich. Během dvou let zde uvedli do provozu mechanickou přádelnu Inu. Za dalších deset let již ve firmě pracovalo 600 lidí, takže si maji­telé mohli „dovolit" zaměstnat v admi­nistrativě vedle svých synů ještě kon­trolora a účetního. Lněná a koudelová příze, hlavní výrobek přádelny, šla na odbyt nejen v Čechách a na Moravě, ale i v Rakousku, Slezsku a Sasku. Hlad po lněné přízi na trzích sousedních zemí umožňoval zvyšovat výrobu a prostory závodu byly záhy malé. V roce 1864 by­la proto dokončena stavba nové přá­delny, výše proti proudu řeky Úpy. Její plány, včetně vodního pohonu a zaří­zení stroji, vypracoval  Etrichův nej­mladší syn  Ignác. Roku 1865 došlo k rozdělení firmy rovným dílem mezi oba společníky. Při té příležitosti proje­vili  oba  pánové sportovního  ducha, když se rozhodli pro volbu losem systémem sudá - lichá na základě tahu praž­ské lotynky. František Kluge, který zvo­lil sudou, se tak stal majitelem nového závodu, neboť bylo taženo číslo 22.

Svému nejstaršímu synu Josefovi (1829-1901) zakoupil Etrich již v roce 1848 od Hynka Valenty tzv. Hubri-kovský mlýn v Jaroměři. Josef záhy na jeho místě vystavěl přádelnu lnu a za­čátkem osmdesátých let přešel jako první v českých zemích na zpracování juty, do té doby suroviny v Evropě má­lo známé. Schopný a dravý podnikatel Josef Etrich mladší koupil v roce 1888 od Jindřicha Wagnera panství Žíreč o rozloze asi 600 hektarů za 480 000 zla­tých, včetně pivovaru, písečného lomu a rozsáhlých lesů. Podnik, který založil, vedl tento „otec jutařského průmyslu" celých 43 let, během nichž nashromáž­dil obrovské jmění, takže se stal jedním z největších a nejbohatších magnátů východních Čech. Zatím co jeho bratři se angažovali zejména v Rakouském krkonošském spolku, což patřilo k dob­rému tónu mezi podnikateli Krkonoš, Josef - ač Němec - podporoval finanč­ně nejen rozvoj města Jaroměře, ale i ryze české instituce, jichž byl členem (Ústřední matice školská, Sokol). Jak už to v životě chodí, co otec nashro­máždil, syn málem prohospodařil. Josef nejmladší (1875-1949) vedl pod­nik ne příliš úspěšně až do konce 2. světové války. Po znárodnění se vystě­hoval do Venezuely.

Prostřední syn zakladatele Jan (1832 -1912) byl otcem na cestu do života vy­baven rovněž mlýnem, zakoupeným ro­ku 1854 v Trutnově. Se svým mladším bratrem Ignácem se 35 let podílel na ve­dení firmy Josefa Etricha synové (až do jejího rozdělení v roce 1900). K úprav­ně juty a šití pytlů v Trutnově převzal poté ze společného majetku přádelnu a tkalcovnu juty v Mladých Bukách. Na místě bývalé papírny ji roku 1865 po­stavil Josef Koch a synové. Etrichové ji jako vyhořelou koupili v dražbě za 14 000 zl v roce 1871. Všichni tři bratři (ne­lze pominout ani jejich sestru a švagra Františka Nowotného z Broumova) by­li vzájemnými podílníky při různých transakcích a díky úžasné podnikavosti se stali majiteli mnoha závodů na zpracování Inu a juty v Trutnově, Horním Starém Městě, Mladých Bu­kách, České Skalici, Jaroměři, Hořenicích, Žírči, Bohuslavicích nad Úpou, Broumově, Havlíčkově Brodě aj. Firma Jan Etrich se v roce 1909 podílela část­kou 16 000 K na vzniku jutařského kar­telu „Spojené továrny juty" se sídlem ve Vídni. Do historie I. republiky vstou­pila firma, které po Etrichové smrti ve Vídni 1912 ponechali společníci starý název, největší stávkou textilního dělnictva v Podkrkonoší v roce 1937. V Mladých Bukách stávkovalo 7 dní ce­lé osazenstvo závodu bez ohledu na odborovou nebo národnostní přísluš­nost - celkem 1 100 lidí. Smutná je i ka­pitola zaměstnávání vězňů koncentrač­ního tábora, zejména židovských žen v mnoha provozech firmy během 2. světové války.

Třetí Etrichův syn Ignác (1839-1927) dostal do vínku především vzdělání. U firmy Newton a spol. v Leedsu v Anglii, která dodávala na Trutnovsko své přádelní stroje, získával zkušenos­ti jako strojní zámečník a slévač, které hojně využil při konstrukcích nové Inářské techniky. Řada jeho vynálezů byla patentována v mnoha zemích Evropy (Belgie, Itálie, Rusko, Německo, Francie, Švýcarsko) i v USA. Byl auto­rem odborných Inářských publikací a podal též návrh na stavbu přehrady na horním toku Úpy. Svou extravagantní zálibou ve spiritismu se nechtěně za­sloužil o rozšíření této nauky do Krkonoš prostřednictvím své služebné Marie Votočkové z Jestřabí u Jilemnice. V roce 1902 založil podnik na úpravu Inu ve Vysočansku u Vitebska v Rusku. Ten za řízení jeho druhorozeneho syna Pavla (1881-1920) prosperoval až do první světové války. Pohnuté události v Rusku, zajetí a vězení na Sibiři i ana­báze se ženou a dvěma dětmi přes Švédsko zpět do vlasti byly příčinou Pavlova předčasného úmrtí.

Prvorozený syn Ignác Etrich mladší (1879-1967) se později pro odlišení od otce začal psát Igo. O nejslavnějším z rodiny, jehož význam přesáhl nejen české, ale i evropské hranice, časopis Krkonoše již jednou psal (6/92). V čes­ké letecké literatuře neprávem opomíje­ný průkopník letectví světové třídy si však pár řádků navíc rozhoně zaslouží. Po otci zdědil nejen vedení závodu v Horním Starém Městě, ale i technické nadání. Maturoval na vyšší reálce v Trutnově a po epizodě jednoročního dobrovolníka u 7. regimentu dragounů v Brandýse nad Labem studoval 3 se­mestry na vysoké obchodní škole v Lipsku. Kromě konstrukcí Inářských strojů se od mládí zabýval stavbou le­tadel a motorových saní a jeho vynále­zům bylo uděleno mnoho patentů v ev­ropských státech. Své letecké pokusy podnikal již od roku 1899, nejprve s ot­cem. Navázali na nedokončené dílo Otto Lilienthala, z jehož pozůstalosti koupili závěsný kluzák. 8. října 1907 předvedl Igo Etrich v Nových Dvorech u Trutnova poprvé oficiálně před veřej­ností svůj kluzák, který pilotoval jeho partner a spolukonstruktér Franz Xaver Wels. Byl to první významný let nezávěsného kluzáku v Čechách a v celé po­dunajské  monarchii.  V  Bräunlichově strojírně ve Svobodě n. Ú., která se po­dílela na výrobě součástek pro motoro­vé saně z Etrichovy vývojové dílny, ob­jevil Igo šikovného zámečníka. Byl to rodák z nedalekého Žacléře a pozdější nejslavnější Etrichův pilot Karel lllner (1877-1934), majitel Rakousko-uherského pilotního průkazu č. 3. Jeho tri­umfální lety jsou nerozlučně spjaty s Etrichovým motorovým jednoplošníkem Taube (do češtiny ne příliš přesně překládaném jako Holubice), který je významným článkem v dějinách světo­vého letectví. Těsně před I. světovou válkou založil Igo ve slezské Libavě (Lubawka) továrnu na letadla. Ta po přestěhování do Brandenburgu u Ber­lína zásobovala svými stroji armádu Německa i Rakousko-Uherska. Na pře­lomu dvacátých a třicátých let našeho století se Igo Etrich pokusil o návrat ke konstrukci letadel, svůj famózní úspěch s Holubicí však už nezopakoval. Přesto je krásně zachovalý sportovní Etrich 1929/30 chloubou letecké sbírky Národního technického muzea v Praze. Po II. světové válce byl Igo Etrich přes vězení v Trutnově a v Maršově a přes sběrný tábor v Mladých Bukách vystěhován do Bavorska. Až do vysokého vě­ku sklízel jako čestný president ra­kouského aeroklubu v Salcburku mno­há ocenění a vyznamenání. Morální satisfakcí mu jistě byl i husarský kousek americké pošty. Dopis odeslaný z New Yorku v roce 1960 s adresou „Igo Etrich, aviatik v Evropě" mu byl v pořádku do­ručen.

I v dnešní době historických paralel s dravým nástupem kapitalismu v mi­nulém století je příběh tří generací ro­du Etrichů, kteří se ke slávě a bohatství odrazili od rodného prahu ve Svobodě nad Úpou, zajisté poučný.

In: Svoboda forum 52 (11. 2. 1991) - Střípky z dějin XIV - Etrichové I; Svoboda forum 53 (18. 2. 1991) - Střípky z dějin XIV - Etrichové II; Krkonoše - Jizerské hory 1994/11

Josef Etrich st.

Josef Etrich st.

Jaroměřský podnikatel Josef Etrich

Jaroměřský podnikatel Josef Etrich

Johann Etrich

Johann Etrich

Ignaz Etrich

Ignaz Etrich

Průkopník letectví Igo Etrich

Průkopník letectví Igo Etrich


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.