Kostel sv. Josefa v Dolním Maršově

 
Alena Táslerová - Kostel sv. Josefa v Dolním Maršově

Maršov I. díl, od roku 1960 součást Svobody nad Úpou, spadal v minulosti pod farní správu v Horním Maršově. Otevřením soukromé školy Prospera Piette v Maršově I. roku 1880 vyvstala naléhavě potřeba vlastního svatostánku i v této samostatné obci, zdůvodňovaná poměrně velkou vzdáleností od kostela v Horním Maršově a především nutností náboženského vzdělávání školní mládeže. Započatá výstavba nového pseudogotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově roku 1895 tyto snahy jen posílila. První sbírky na výstavbu kostela v Dolním Maršově byly organizovány již od začátku 90. let 19. století. 1/

Ilustrace Alena Táslerová

Dne 28. dubna 1896 byl v Justově mlýně v Maršově I. slavnostně ustaven Spolek na výstavbu jubilejního kostela, jehož protektorem se stal továrník Prosper Piette. Poměrně smělým cílem byla výstavba vlastního chrámu Páně k výročí 50. letého jubilea vlády Jeho majestátu císaře Františka Josefa I. v roce 1898. Během dvou dnů získal spolek na tři sta členů a dalo se předpokládat, že jejich počet vzroste na 500. Také suma přesahující 9 500 zlatých ze spontánních sbírek, byla více než slibná. K optimismu přispíval i velkorysý dar stavební parcely pozůstalými po jejím zemřelém majiteli. 2/

Do prvního předsednictva spolku byli zvoleni: starosta obce Josef Just a ředitel továrny Rudolf Metzenauer jako presidenti, zapisovatelé vrchní učitel Josef Demuth a občan Sieber a členové - protektorova manželka paní Rosa Piette, spolumajitel papírny Ludvig Holub, farář P. Kutscher a pánové Kirchner /pokladník/, Rose, Friess, Reuss, Thamm, Missberger, Jantsch a Pischel. 3/

Ničivá povodeň v létě 1897 zastavila veškeré stavební aktivity a z jejích následků se obec dlouho nemohla vzpamatovat. Výstavbu kostela zbrzdila i I. světová válka, vznik republiky a následné nové politické uspořádání. Základní kámen kostela sv. Josefa byl položen teprve roku 1927. 4/ V následujícím roce byl kostel vysvěcen.

Z několika navržených variant byl vybrán projekt svobodského stavitele ing. Franze Fimmla. 5/ Předpokládaný rozpočet na hrubou stavbu od ing. Franze Baiera, stavitele ze Svobody nad Úpou, zněl na 275 401 korunu a 53 haléře. 6/ Kostel je jednolodní, situovaný ve směru sever - jih, s kruchtou, přistavěnou věží a vstupní halou na jižní straně. Z presbytáře, odděleného od lodi vítězným obloukem, lze vejít do přístavku sakristie se samostatným vchodem. Originální klenbu tvoří diagonálně překřížené vlisy nosné konstrukce střechy.

Většina kostelního mobiliáře nese značku řezbářské dílny Břetislava Kafky z Červeného Kostelce. Je to především hlavní sloupový oltář s ústřední sochou patrona kostela sv. Josefa, zastřešená gondola kazatelny se soškami Krista a čtyř evangelistů, Matouše, Marka, Lukáše a Jana, postranní oltář, chrámové lavice i mistrně řezaná zastavení křížové cesty s mosaznými štítky donátorů, umístěná po dvou vedle sebe podél hlavní lodi. Jednotlivá jsou pouze zastavení VII. a VIII. na pilířích kruchty. 7/

Zast.      I:   Pán Ježíš k smrti odsouzen

                   darovala Marie Liebich z Maršova I. č. 24

            II:   Pán Ježíš béře na sebe kříž

                   daroval August Kühnel z Maršova II. č. 10

           III:   Pán Ježíš poprvé pod křížem klesá

                   darovali Ant. a Wilhelmina Gaber z Trutnova

           IV:  Pán Ježíš potkává svou matku

                   darovala rodina Josefa Justa z Maršova II. č. 34

            V:   Šimon Cyrenský pomáhá Panu Ježíši kříž nésti

                   darovali Johann a Anna Hofmann z Maršova II. č. 16

           VI: Veronika podává Panu Ježíši roucho

                   daroval Karl F. Erben z Maršova II. č. 56

          VII: Pán Ježíš podruhé pod křížem klesá

                   darovala rodina Josefa Patsche z Maršova I. č. 50

         VIII: Dcery Jeruzalémské oplakávají Pána Ježíše

                   darovali Rudolf a Ludmila Chmildowitz z Trutnova

           IX: Pán Ježíš potřetí pod křížem klesá

                   darovala rodina Veit z Maršova I. č. 35

            X:   Pán Ježíš oděvu zbaven a žlučí napájen

                   darovala rodina Rose z Maršova I. č. 80

           XI:   Pán Ježíš přibíjen na kříž a

          XII:   Pán Ježíš na kříži umírá

                  na památku zesnulého studenta práv Ernesta Lorenze z Maršova I. č. 39

                  darovala rodina Lorenz z Maršova I. č. 38

         XIII:   Pán Ježíš z kříže sňat

                   daroval Emil Hundl z Maršova I. č. 41

         XIV:  Pán Ježíš do hrobu položen

                   darovala rodina Julia Reila z Maršova I. č. 49

Také bohatě zdobená vitrážová kostelní okna ve tvaru lomených oblouků, zhotovená firmou Richard Schlein z Hrádku nad Nisou, byla financována z darů místních občanů. Šest velkých oken chrámové lodi od hlavního vchodu zleva doprava, zobrazuje postavy světců a na každém je napsáno jméno konkrétního dárce.

1. okno - Sv. Florian dar hasičů fy Piette a obce Maršov I.

2. okno - Sv. Jan Nepomucký dar Justiny Erben

3. okno - Sv. Regina dar ***  8/

4. okno - Sv. Amalie dar Amalie Fiedler

5. okno - Sv. Justin dar Johanna Erbena

6. okno - Sv. August dar Augusta Hintnera

Čtyři menší okna kněžiště /presbytáře/ ve stejném pořadí představují:

1. okno - stylizovanou mensu s kalichem - dar F. H.

2. okno - Sv. Juliana - dar rodiny Schiller

3. okno - Sv. Annu - dar rodiny Miksch

4. okno - stylizovanou mensu s kalichem - dar M. K.

Zdvojená okna na kůru /v jižním štítě/:

Evangelisté Matouš a Marek - daroval Wenzel R*** 9/

Evangelisté Lukáš a Jan - daroval Johann Flögel

Polygonální presbytář je od lodi oddělen vítězným obloukem. Vzadu za oltářem je vstup do sakristie. Vlevo vedle kazatelny visí Kristus na kříži v životní velikosti. Vpravo je postranní oltář s obrazem sv. Alžběty s Ježíškem a skupinou žebráků /stařec, žena a dvě děti/. 10/ Jeho bohatě zdobený rám doplňují sochy Jana Nepomuckého vlevo a Panny Marie vpravo, umístěné zřejmě později. Ve vítězném oblouku vpravo proti kazatelně je další později umístěná socha Panny Marie s Ježíškem od F. Rindta. Pod kruchtou vpravo od vchodu je socha sv. Antonína rovněž od řezbáře  F. Rindta ze Starého Rokytníku a ve výklenku proti sobě Madona s Jezulátkem a stojící Ježíš. Vlevo od hlavního vchodu jsou schody na kůr a do věže. Varhany zhotovil Ladislav Hauser z Proboštova u Teplic v Čechách. Tři zvony, zavěšené ve věži, i čtvrtý, nejmenší v sanktusové věžičce, slavnostně vysvěcené v roce 1930, byly zrekvírovány ve II. světové válce.

Betlém, uchovaný na kruchtě a znovu postavený po mnoha letech v roce 1999, čítá vedle ústřední scény s Jezulátkem, Marií, Josefem, andělem zvěstování, oslem a volkem, skupiny tří králů a černouška /vodiče/ s velbloudem, ještě čtyři „daráky" /pastýř nesoucí ovečku, adorující pasáček s kloboukem v ruce, klečící stařec a modlící se poutník/ a sedm oveček. Polychromované dřevěné figury, vysoké zhruba 30 - 35 cm, jsou profesionální řezbářskou prací autora, jehož signatura :"I. Just - 1932" je na zadní straně palmových korun, tvořících kulisu pozadí.

V sousedství kostela je unikátní lesní terasový hřbitov, několik posledních desetiletí téměř neužívaný. Většina hrobů je značně poškozena vandaly. V současnosti se pietní místo na náklady obce postupně upravuje.

Kostel sv. Josefa je, až na sporadické bohoslužby /svátek patrona, Vánoce/, celoročně uzavřen. Jeho zachovalé vnitřní vybavení, i když relativně mladé, a situování poblíž hustě obydleného sídliště na rušné turistické křižovatce, k veřejnému využití a nejen sakrálnímu, přímo vybízí.

Poznámky:

1/  Je historickou kuriozitou, že mezi prvními dárci je uveden rok před svou smrtí podnikatel Max Hirsch ze Slaného, známý tím, že jako mecenáš věnoval Krkonošskému  spolku Maxovu boudu na Rýchorách.

2/  Student práv Ernest Lorenz?

3/  SOkA Trutnov, fond Katolický spolek pro stavbu kostela Maršov I

Katolischer Jubilaums-Kirchenbau Verein in Marschendorf I. und Umgebung 1896 - 1939, 1 kniha

4/  Soukromá sbírka; příležitostný odznak, tlačený plech, patinováno, 30 x 40 mm

5/  Soukromá sbírka; stavební plán z 9. 6. 1927, rozmnožená světlotisková kopie

6/ Soukromá sbírka; rozpočet na hrubé stavební práce, autorizované pare

7/ Osobní průzkum autora, prosinec 1999

8/ Část nápisu chybí včetně skla - stav 1999

9/ dtto

10/  Zde se nabízí souvislost s rodinou protektora a mecenáše Prospera Piette - Rivage, majitele papírny v místě. Jméno jeho matky bylo shodné se jménem světice.

In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 1999

Kostel sv. Josefa - architektonická vize

Kostel sv. Josefa - architektonická vize

Kostel sv. Josefa - skutečná podoba

Kostel sv. Josefa - skutečná podoba

Odznak připomínající položení základního kamene

Odznak připomínající položení základního kamene

Kostel sv. Josefa - původní interier

Kostel sv. Josefa - původní interier

Kostelní betlém

Kostelní betlém


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.