Rýchorská bouda (Zlatá cesta)

12. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Rýchorská bouda před přestavbou - foto Jiří Bruník

První budovou na do té doby pustém temeni Rýchor v nadmořské výšce 1000 metrů byla od roku 1892 Maxova chata, stávající na místě dnešní upravené vyhlídky s jedním z nejkrásnějších výhledů na panorama východních Krkonoš. Původní výstavní pavilon ze Zemské jubilejní průmyslové výstavy v Praze roku 1891 daroval rakouskému Krkonošskému spolku majitel vystavující firmy průmyslník Max Hirsch ze Slaného. Rýchorskou boudu postavil za jeden milion korun stavitel Wagenknecht z Trutnova jako moderní pohostinské zařízení, patřící s čp. 53 k obci Rýchory. Objednatelem stavby byla v roce 1926 slečna Bertholda Hampelová a Josef Grossman. Od roku 1930 až do konce války ji provozovala prvně jmenovaná, dcera Pauliny Hampelové z Maxovky, jako jediná majitelka. V roce 1946 přešla bouda pod národní správu Klubu českých turistů v Praze. V srpnu 1950 ji převzalo pražské sokolské družstvo Vzlet. Delší čas také patřila podniku Interhotel Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí. V roce 1976 koupila Rýchorskou boudu Správa KRNAP a po rozsáhlé rekonstrukci, zahájené v roce 1979, zde zřídila Krkonošské středisko ekologické výchovy.

In: Zlatá cesta - informační panel

Pokračování článku »

Pašovka (Zlatá cesta)

12. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Pašovka po generální opravě v roce 2008

Datum 8. října 1913 vepsané ve štítě lovecké boudy Pašovka je v souladu se stářím okolních porostů vysazovaných po likvidaci škod z větrných let 1903, 1905 a 1907. V té době ji nejspíš zbudovali na místě zaniklé samoty lesní dělníci. Ve druhé polovině 30. let minulého století sloužila krátce čs. armádě jako sklad trhavin při budování Vojenské cesty a pevnůstek lehkého opevnění státních hranic na hřebeni Rýchor. Souvislost jejího názvu s pašeráky se přímo nabízí, skutečnost je ale prozaičtější. Koncem 50. a začátkem 60. let 20. století zde často pobýval novinář a spisovatel, propagátor „lesní moudrosti" a redaktor časopisu Myslivost Míla Paša (1901 - 1976). Již značně zchátralou chalupu provizorně obnovili dřevaři ze Slovenska, rozsáhlejší úpravy jsou dílem myslivců ze sdružení „Rýchory", kteří ji léta užívali a od roku 1971 také vedli pamětní knihu s mnoha stránkami zajímavých zápisů. Z majetku města Trutnova boudu v roce 2007 získala Správa KRNAP a o rok později prošla generální opravou.

In: Zlatá cesta - informační panel

Pokračování článku »

Hornický kanál (Zlatá cesta)

12. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Zbytky hornického kanálu zanikají v bujné vegetaci

Při povrchovém dobývání zlata byla srážková voda nad dobývkami zachycována a soustavou mělkých příkopů odváděna dolů po svahu nebo využívána k těžbě. Kruhová nádrž jen deset kroků za tímto panelem na vrcholu Bartova lesa sloužila podle jedné z domněnek k zachycení vody potřebné pro pohon vodotěžného kola. Jedno takové podle dokumentů sestrojil například nájemce jámy Trenčín královéhradecký měšťan Jan Jirský. Přivedená a naakumulovaná voda posloužila také ke splachování hlíny z těžených rýh dolů do údolí. Splavená hmota se teprve v údolí přeprala a přerýžovala. Přiváděcí kanál vedl vodu nejspíš z dva kilometry vzdáleného Sejpového potoka. Dnes lze hornický kanál vysledovat jen na několika místech v okolí silničky na Rýchory. Jeho existenci potvrzuje dopis důlního odborníka Karla Eustacha Schindlera knížeti Schwarzenbergovi ještě 9. března 1765.

In: Zlatá cesta - informační panel

Pokračování článku »

Ochranná kaple (Zlatá cesta)

12. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Obnovená ochranná kaplička Sklenářovice a zvědavý pocestný

Kapličku, sloužící i jako přístřeší pro pracovníky na poli nebo v lese v čase nepohody, postavil na rozlehlé louce lemované hraničním lesem z místního kamene sedlák Josef Franz ze Sklenářovic čp. 21 v roce 1874. Interiér byl vybaven prostými dřevěnými lavicemi pro 10 až 12 osob a malým oltářem s náboženskými obrázky a soškami. Příchozí pravidelně doplňovali svíčky a čerstvé květiny. Od konce poslední války se zánikem Sklenářovic kaplička pustla, devastována dřevaři a příležitostnými nezvanými nocležníky. V roce 2000 byla z iniciativy galerie Veselý výlet na náklady Správy KRNAP celkově renovována. Stavební práce podle vlastního plánu provedla Stavební a inženýrská firma Klimeš z Horního Maršova. Návrh a výmalba interiéru, odkazující na ochranné poslání kaple, je dílem úpické výtvarnice Květy Krhánkové. Na restaurování venkovních maleb a nápisů podle dobových fotografií se podílely odborné restaurátorky Magda Pichová a Kateřina Krhánková.

In: Zlatá cesta - informační panel

Pokračování článku »

Pomník padlých 1914 - 1918 (Zlatá cesta)

12. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Obnovený pomník padlých v I. světové válce - Sklenářovice

Celkem třináct mužů z obce Sklenářovice padlo na frontách první světové války. V roce 1923 obec s více než dvěma sty obyvatel připomněla své oběti jednoduchým pomníkem. Netradičně jsou u jmen padlých uvedena i čísla domů, z kterých pocházeli. Tím obec vytvořila i pomník samotné vesnice, aniž tušila, že po roce 1945 zcela zanikne. Hospodář Josef Fuckner z domu čp. 49 svou smrtí připomíná někdejší rozsah Sklenářovic. Před první válkou v obci stálo celkem 42 obytných domů, nejvyšší číslo mělo stavení čp. 51. V roce 1993 našli přátelé Veselého výletu pomník rozmetaný v okolí, čtyři díly chyběly. Po vystavení desky se jmény padlých v galerii Veselý výlet se podařilo zorganizovat opravu pomníku, na kterou nejvíce přispěla Správa KRNAP. Na původní místo se vrátil na jaře 2001. Kamenické práce provedl Petr Beneš, kovový oplůtek podle původního zhotovil kovář Milan Postrach.

In: Zlatá cesta - informační panel

Pokračování článku »

Zlaté doly (Zlatá cesta)

12. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Zanech všech nadějí

Nejrozsáhlejší montánní přemodelování terénu se v oblasti Rýchor zachovalo tady v Bartově lese, v místě primárních zlatonosných ložisek. Před sebou vidíte jednu z největších zdejších povrchových dobývek. Hluboké rýhy doplňovaly několik metrů hluboké šachtice spojené krátkými štolami. Ty se po opuštění díla většinou propadly a rozšířily linie povrchových rýh, příkopů a trychtýřovitých depresí. V době těžby zlata byla oblast Bartova lesa bez vegetace a zcela devastovaná rozsáhlými přesuny zeminy. Teprve od konce 18. století se tu opět uchytil les a dnes je lokalita někdejších dolů cennou druhou zónou národního parku s omezeným vstupem. První písemně doložená zmínka z roku 1542 o zdejších dolech je spojená se jménem korutanského důlního podnikatele Kryštofa z Gendorfu a vlčických pánů Zilvárů. Jen o pouhé čtyři roky je mladší privilegium císaře Ferdinanda I. z 30. srpna 1546, zakládající hornickou slávu městečka Svoboda nad Úpou. Zlato z Rýchor, vyskytující se v podobě drobných zlatinek vykrystalizovaných do keříčkových tvarů, je díky svému složení s příměsí stříbra a paládia evropským unikátem. Podobné lze najít už jen v Sierra Pelada v daleké Brazílii.

In: Zlatá cesta - informační panel

Pokračování článku »

Sklenářovice (Zlatá cesta)

12. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Sklenářovice celkový pohled - historická pohlednice

Osada patřila k vlčickému panství, prvně je připomínaná roku 1515. Vznikla nejspíš na přelomu 14. a 15. století kolem sklářské pece. Zlatá horečka s rozsáhlými důlními pracemi především v Bartově lese, která vrcholila ve 2. polovině 16. století, se však obyvatel Sklenářovic příliš nedotkla. Už v roce 1608 je obec uváděna jako „ves pustá".  Znovu založena byla již jako selská. Z rýchorských svahů sjela 15. února 1655 první písemně zaznamenaná sněhová lavina v Krkonoších. Ve dvou zničených staveních zahynulo z patnácti zasypaných osm osob. Ještě na začátku 20. století měla obec vlastní samosprávu, školu, mlýn, dva hostince, pět řemeslnických dílen a veřejný vodovod. Ve 42 domech žilo 220 lidí. 12. srpna 1946 bylo veškeré obyvatelstvo v počtu 130 osob, až na jednu rodinu, naráz vyhnáno do sběrného tábora v Kalné Vodě a následně vysídleno do Německa. Opuštěná a postupně rozebíraná stavení byla definitivně srovnána se zemí jednotkami čs. armády při akci „Demolice" v letech 1959 - 60. Poslední připomínkou zaniklé obce zůstal kamenný jedno obloukový klenutý most z 16. století, před několika lety opravený a péčí galerie Veselý výlet z Horního Maršova obnovený pomník padlých z I. světové války.

In: Zlatá cesta - informační panel

 

Pokračování článku »

 
« 1 2 3 4 5 8 »

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.